طراحی داخلی واحد 123 متری برج مسکونی آقای محمدی- فردیس کرج