طراحی داخلی واحد 102 متری برج مسکونی آقای محمدی- فردیس کرج