طراحی داخلی واحد 100 متری برج مسکونی آقای محمدی- فردیس کرج