طراحی داخلی واحد 142 متری برج مسکونی آقای محمدی- فردیس کرج