طراحی داخلی واحد 124 متری برج مسکونی آقای محمدی- فردیس کرج