طراحی نمای ساختمان مسکونی آقای بابایی  - ستارخان تهران